HYUNDAI WELDING

事業紹介

該当規格 他社相当品
AWS KS JIS EN ISO Hyundai KISWEL 朝鮮線材 世亜ESAB KOBE LINCOLN
 • AWSE6019
  KSE4301
  JISE4319
  EN ISOE35 2 RA 1 2
  HyundaiS-4301.I
  고려KI-101LF
  조선CS-200
  세아ESABESAB-4301
  KOBEB-17
  LINCOLN
 • AWS
  KSE4303
  JISE4303
  EN ISOE38 2 RA 1 2
  HyundaiS-4303.V
  고려
  조선LT-25
  세아ESAB
  KOBETB-24
  LINCOLN
 • AWS
  KSE4303
  JISE4303
  EN ISOE38 0 RA 1 2
  HyundaiS-4303.T
  고려KT-303
  조선LTI-25
  세아ESAB
  KOBEZERODE-44
  LINCOLN
 • AWSE6010
  KS
  JISE4310
  EN ISOE38 0 C 2 1
  HyundaiS-6010.D
  고려KCL-10
  조선CL-100
  세아ESABSM-6010
  KOBEKOBE-6010
  LINCOLN
 • AWSE6011
  KSE4311
  JISE4311
  EN ISOE38 0 C 1 1
  HyundaiS-6011.D
  고려KCL-11
  조선CL-101
  세아ESABSM-6011
  KOBEKOBE-6011
  LINCOLN
 • AWSE6013
  KSE4313
  JISE4313
  EN ISOE38 0 R 1 2
  HyundaiS-6013.LF
  고려KR-3000
  조선CR-13
  세아ESABSM-6013F
  KOBERB-26
  LINCOLN
 • AWSE6013
  KSE4313
  JISE4313
  EN ISOE38 0 RC 1 1
  HyundaiS-6013.V
  고려KR-3000V
  조선CR-13V
  세아ESABSM-6013V
  KOBERB-26
  LINCOLN
 • AWSE6027
  KSE4327
  JISE4327
  EN ISOE38 0 R 1 4
  HyundaiS-6027.LF
  고려KF-300LF
  조선CF-120
  세아ESABSM-6027
  KOBE
  LINCOLN
 • AWSE7014
  KS
  JIS
  EN ISOE42 0 R 1 2
  HyundaiS-7014.F
  고려K-7014
  조선
  세아ESAB
  KOBE
  LINCOLN
 • AWSE7024
  KS
  JISE4324
  EN ISOE42 0 RR 7 4
  HyundaiS-7024.F
  고려K-7024
  조선CR-24
  세아ESABSM-7024
  KOBEKOBE-7024
  LINCOLN
top