HYUNDAI SUPERTECK

thông tin tuyển dụng

Chúng tôi hỗ trợ bạn say
mê thực hành trí tưởng
tượng sáng tạo của mình.

Trí tưởng tượng sáng tạo, thực hành nhiệt huyết

trình độ năng lực

Các giám đốc điều hành và nhân viên của Hyundai Superteck say mê thực hành trí tưởng tượng sáng tạo của họ trong một môi trường tối ưu. Với quyền hạn được cấp bởi công ty, chúng tôi tiếp tục thực hành những thử thách và đổi mới mạnh mẽ dựa trên lòng dũng cảm ngoài sự đơn giản và thành tích. Tối đa hóa Làm việc nhóm với văn hóa giao tiếp biết cách lắng nghe ý kiến ​​của người khác và làm mọi điều cần nói dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi thúc đẩy bản thân thách thức các mục tiêu cao và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của các đối tác kinh doanh.

 • sáng tạo

  Nhiệt tình thực hành trí tưởng
  tượng sáng tạo

 • Lòng can đảm

  Thử thách mạnh mẽ và đổi
  mới dựa trên lòng dũng cảm

 • Làm việc
  theo nhóm

  Tối đa hóa tinh thần đồng đội
  thông qua văn hóa
  làm việc tương tác

 • thử thách

  Đóng góp vào sự thịnh vượng chung bằng
  cách thách thức các
  mục tiêu cao

Hyundai Superteck tuân thủ ba nguyên tắc sau đây trong việc quyết định các vị trí của nhân viên.

 • 1

  Nguyên tắc đúng chỗ

  và đúng chỗ Chúng tôi thuê một người có những phẩm chất phù hợp nhất với trình độ yêu cầu của từng công việc.

 • 2

  Nguyên tắc bình đẳng về cơ hội

  Tất cả nhân viên đều có cơ hội như nhau để được giao một công việc phù hợp với phẩm chất của họ.

 • 3

  Nguyên tắc thỏa mãn nhu cầu

  Tất cả các nhân viên được chỉ định trong phạm vi có thể để đảm bảo rằng các nhu cầu cá nhân của họ được đáp ứng và sự an toàn và phát triển của cá nhân được đảm bảo.

top